Hotline
028 3939 0400
Trang chủ

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Xử lý thông tin cá nhân


Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Công ty TNHH Niterra Việt Nam (sau đây gọi là “Niterra Việt Nam”) và các công ty thuộc Tập đoàn Niterra (sau đây gọi chung là “Tập đoàn của chúng tôi”) nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân, đã thiết lập Chính sách quyền riêng tư và tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách này để đảm bảo phù hợp trong việc sử dụng và quản lý an toàn.

1. Thông tin cá nhân
Trong Chính sách quyền riêng tư này, “Thông tin cá nhân” được đề cập đến là bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi khách hàng của Niterra Việt Nam và bất kỳ bên nào khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Niterra Việt Nam (bao gồm các đối tác kinh doanh, cổ đông, nhân viên, v.v.. sau đây gọi là "bên liên quan") bao gồm tên, ngày sinh, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, địa chỉ IP, cookie, ID và bất kỳ thông tin nào khác mà bên liên quan có thể được xác định.

2. Thu thập thông tin cá nhân phù hợp
Tập đoàn của chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bên liên quan bằng các phương tiện phù hợp và hợp lý trong phạm vi cần thiết cho việc triển khai kinh doanh của Tập đoàn.

3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Tập đoàn của chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bên liên quan cho các mục đích được thông báo cho bên liên quan tại thời điểm thu thập hoặc các mục đích sử dụng sau:
(1) Việc cung cấp và bảo trì các sản phẩm và dịch vụ mà Tập đoàn của chúng tôi kinh doanh (sau đây gọi là “Sản phẩm, v.v.”);
(2) Lập kế hoạch, phát triển, sản xuất, kinh doanh và lắp đặt Sản phẩm, v.v.;
(3) Cung cấp thông tin sản phẩm, tài liệu, hàng mẫu liên quan đến Sản phẩm, v.v. và cung cấp/hướng dẫn các chiến dịch và các sự kiện khác nhau;
(4) Nghiên cứu và phân tích các cuộc khảo sát, v.v. liên quan đến Sản phẩm, v.v.;
(5) Giải đáp các thắc mắc, phản hồi, yêu cầu từ khách hàng;
(6) Liên hệ kinh doanh với các đối tác kinh doanh, duy trì và thiết lập quan hệ kinh doanh;
(7) Gửi thông báo triệu tập họp cổ đông, v.v., dịch vụ trả cổ tức, thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và việc thực hiện nghĩa vụ đối với cổ đông của Niterra;
(8) Sử dụng nhân viên và quản lý nhân sự; Và
(9) Các chế độ phúc lợi cho nhân viên, v.v.

4. Sử dụng chung thông tin cá nhân
Niterra Việt Nam có thể, trong phạm vi mục đích sử dụng được quy định tại điều (3.), sử dụng chung với các công ty thuộc Tập đoàn của chúng tôi bất kỳ thông tin nào liên quan đến tên, địa chỉ, nơi làm việc, chức danh, lịch sử và xu hướng mua hàng (tuy nhiên, Thông tin cá nhân của các cổ đông sẽ bị loại trừ ); đối với nhân viên của Niterra Việt Nam, Niterra Việt Nam có thể cùng sử dụng thông tin liên quan đến lịch sử cá nhân, cấu trúc gia đình và ảnh chụp khuôn mặt bên cạnh các thông tin nêu trên.

(1) Phạm vi của các bên sử dụng chung
Các công ty thuộc Tập đoàn của chúng tôi (vui lòng tham khảo trang này để biết thêm chi tiết)
(2) Bên chịu trách nhiệm quản lý Thông tin cá nhân
Công ty TNHH Niterra Việt Nam. Ban quản lý kinh doanh (tham khảo phần sau. Để biết địa chỉ và người đại diện, hãy tham khảo phần cuối của tài liệu này.)

5.Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Tập đoàn của chúng tôi không cung cấp hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân nào của bên liên quan trừ khi:
(1) được bên liên quan đồng ý cung cấp hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân;
(2) theo yêu cầu của pháp luật và các quy định;
(3) ủy thác việc xử lý Thông tin cá nhân của bên liên quan trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng;
(4) sử dụng chung; Và
(5) Thông tin cá nhân được cung cấp là kết quả của việc kế thừa hoạt động kinh doanh sau khi sáp nhập hoặc theo cách khác

6. Ủy thác Thông tin Cá nhân
Tập đoàn của chúng tôi có thể ủy thác việc xử lý Thông tin cá nhân của bên liên quan trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng; trong trường hợp này, Tập đoàn của chúng tôi sẽ chỉ định và giám sát một cách thích hợp một người được ủy thác để đảm bảo việc quản lý an toàn Thông tin cá nhân.

7. Quản lý thông tin cá nhân
Để bảo vệ Thông tin cá nhân do Tập đoàn của chúng tôi nắm giữ, Tập đoàn của chúng tôi sẽ xem xét hệ thống quản lý để ngăn chặn mọi rò rỉ, làm sai lệch, mất mát, hư hỏng và truy cập trái phép, đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện hệ thống này.
Ngoài ra, Tập đoàn của chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật sau đây để xử lý thông tin cá nhân của khách hàng.
(1) Người chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân sẽ được bổ nhiệm.
(2) Nhân viên xử lý thông tin cá nhân và phạm vi thông tin cá nhân được xử lý bởi nhân viên đó sẽ được xác định rõ ràng.
(3) Việc đào tạo về xử lý thông tin cá nhân sẽ được cung cấp thường xuyên cho nhân viên.
(4) Các hạn chế sẽ được đặt trong các khu vực xử lý thông tin cá nhân, bao gồm kiểm soát ra vào đối với nhân viên và các hạn chế đối với thiết bị được sử dụng.
(5) Kiểm soát truy cập sẽ được thực hiện để giới hạn phạm vi của những người phụ trách và thông tin cá nhân được xử lý.

8. Tiết lộ, Sửa chữa, Xóa hoặc Thực hiện các Quyền khác liên quan đến Thông tin Cá nhân
Vui lòng sử dụng thông tin liên hệ sau đây cho bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, xóa và bất kỳ việc thực hiện quyền nào khác liên quan đến Thông tin cá nhân của bên liên quan do Tập đoàn của chúng tôi nắm giữ.

9. Thông tin cá nhân của bên liên quan dưới 16 tuổi
Thông tin Cá nhân của bên có liên quan dưới 16 tuổi phải được cung cấp với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

10. Sửa đổi Chính sách Bảo mật
Tập đoàn của chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này. Vui lòng kiểm tra nếu cần.

 

Công ty TNHH Niterra Việt Nam 
Phòng 601, Lầu 6, Số 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đã được cập nhật: 01 tháng 04 năm 2023